Algemene Voorwaarden

Versie: BI_AGA_BE-LU_NL_2002

Dit zijn de voorwaarden voor de fietsverzekering. Met deze verzekering kunt u niet alleen schade aan de fiets verzekeren. U kunt ook hulp bij pech met de fiets verzekeren.

Hoe leest u de Algemene voorwaarden?
De afspraken over deze verzekering staan in de Bijzondere voorwaarden en in deze Algemene voorwaarden. Zijn er verschillen tussen deze voorwaarden? Dan gelden eerst de afspraken in de Bijzondere voorwaarden.

Noodsituatie?
Bel direct met: +32 (0)2 529 76 70 (7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar).

A. Algemene bepalingen

1. Wat bedoelen wij met...?
 • Algemene Voorwaarden : Dit is het document dat u nu leest. Hierin staat de inhoud van uw contract en de daarbij behorende verplichtingen, waarborgen, beperkingen en uitsluitingen.
 • Bijzondere voorwaarden : Dit is het document waarop de persoonlijke gegevens staan en waarvoor u verzekerd bent.
 • Schade : De kosten die u lijdt, die bij ons verzekerd zijn en die wij als vergoeding moeten betalen.
 • Woonplaats : Uw domicilie of de maatschappelijke zetel van de verzekeringnemer.
 • U : De verzekerde personen.
 • U/Verzekeringnemer : De natuurlijke- of rechtspersoon die de verzekeringsovereenkomst heeft afgesloten.
 • Verzekerde(n) : U/verzekeringsnemer en de gezinsleden genoemd in de Bijzondere voorwaarden. Alle verzekerden moeten zijn ingeschreven in België of in Luxemburg en moeten daar ook hun woonplaats hebben of een maatschappelijke zetel hebben.
 • We/Wij/Ons/Verzekeraar : AWP P&C S.A. - Belgian Branch (met maat- schappelijke zetel/vestiging in Parijs, Frankrijk), ook bekend onder de naam Allianz Assistance.
 • Fraude/Bedrog/(poging tot) Oplichting :
  • de verzekerde houdt zich met opzet niet aan de voorwaarden die horen bij deze verzekering.
  • De verzekerde probeert ons te misleiden.
  • De verzekerde pleegt verzekeringsfraude als de verzekerde ons misleidt.
  • De verzekerde doet dat omdat hij/zij wilt dat wij de schade of de schade die hij/zij aan iemand anders of aan iets van iemand anders veroorzaakt, betalen.
  • De verzekerde pleegt de fraude tijdens het nemen van de verzekering of tijdens de duur van de verzekering. Of Hij/Zij pleegt de fraude als hij/zij het schadegeval meldt of als wij het schadegeval afhandelen.
 • Door ons erkend fietsslot : sloten met keurmerken ART2 (of hoger) en Sold Secure Gold/Silver, of ander door ons erkend keurmerk.
2. Wie zijn wij?

Wij zijn de Belgische vestiging van de verzekeraar AWP P&C S.A. - Belgian Branch. Ons adres:
Koning Albert II-laan 32 , 1000 Brussel - België
Tel: + 32 2 290 64 11 Fax: +32 2 290 64 19
www.allianz-assistance.be
De onderneming is toegelaten als verzekeraar onder codenummer 2769. Ons ondernemingsnummer is 0837.437.919. AWP P&C S.A.- Belgian Branch is het Belgische bijhuis van de Franse verzekeraar AWP P&C S.A., rue Dora Maar 7 te 93400 Saint-Ouen, RCS Bobigny 519 490 080.

3. Hoe wordt de schade vastgesteld en vergoed?
 • Heeft u schade door een verzekerde gebeurtenis? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.
 • Als er meer kosten ontstaan doordat u ons niet op tijd op de hoogte bracht van de schade en/of zelf kosten voorschoot, kunnen wij onze vergoeding beperken tot het bedrag dat wij oorspronkelijk hadden moeten betalen.
 • U hoort zo snel mogelijk van ons of wij de schade vergoeden. En hoeveel de vergoeding bedraagt.
 • Vul het schadeformulier volledig en naar waarheid in. Zo kunnen wij de schade goed vaststellen.
 • U moet in het bezit zijn van de originele rekeningen. Die vragen wij als bewijs.
4. Wanneer vragen wij betaalde schade terug?

Wij vragen een schadevergoeding terug in de volgende gevallen:

 • Is een ander aansprakelijk voor uw schade? Dan hebben wij het recht om de schadevergoeding die we hebben betaald, terug te vragen aan die ander.
 • Komen wij er achteraf achter dat een schade toch niet verzekerd is? Dan mogen wij de vergoeding terugvragen.
 • Wij kunnen vragen de aan de verzekerde uitbetaalde schade terug te betalen aan ons wanneer wij de claim als bedrog of fraude identificeren. Bedrog of fraude worden beschouwd als (poging tot) oplichting. Wij kunnen een administratieve kost van 150 € aanrekenen en de onderzoekskosten terug eisen.
5. Verjaring

Elke rechtsvordering voortvloeiend uit dit contract verjaart na drie jaar te rekenen vanaf de datum van de gebeurtenis die het vorderingsrecht doet ontstaan.

6. Meerdere verzekeringen

Hebt u recht op een vergoeding op basis van een andere verzekering, wet of regeling?

 • Dan krijgt u via onze verzekering geen vergoeding;
 • We vergoeden wel de schade die niet door de andere verzekering, wet of regeling wordt betaald;
 • Allianz Assistance treedt voor het bedrag van de door hen uitbetaalde vergoedingen in uw rechten en rechtsvorderingen tegen derden. Indien door uw toedoen de indeplaatsstelling geen gevolg kan hebben kan Allianz Assistance van u de terugbetaling vorderen van de betaalde vergoedingen in de mate van het door Allianz Assistance geleden nadeel.
7. Wie verzekeren wij?

Wij verzekeren alleen natuurlijke personen of rechtspersonen. De verzekerden moeten inwoners zijn van België en Luxemburg of er hun maatschappelijke zetel hebben. Dat houdt in dat u tijdens de looptijd van de verzekering(en):

 • ingeschreven staat bij de burgerlijke stand van uw woonplaats in België of Luxemburg;
 • daadwerkelijk in België of Luxemburg woont.

Wij verzekeren u niet als we al eens hebben laten weten dat we u niet (meer) willen verzekeren. Hebt u al premie betaald? Dan betalen wij die terug.

8. Premie betalen

Er is pas dekking nadat u de eerste premie betaalde.

U moet de eerste premie binnen 14 dagen na ontvangst van de verzekering betalen. Doet u dat niet? Dan is er vanaf de ingangsdatum geen dekking. Wij kunnen besluiten de premie en bijkomende kosten alsnog te innen ook al is de verzekerde periode voorbij.

Voor verzekeringen die na de eerste premie worden voortgezet, wordt een vervolgpremie in rekening gebracht.

Voor de vervolgpremie geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Betaalt u de vervolgpremie niet op tijd? Dan is er geen dekking voor schade vanaf de 15e dag nadat wij u een aangetekende ingebrekestelling hebben gestuurd.

Wilt u verzekerd zijn? Maak dan zo snel mogelijk de premie en de eventueel door ons gemaakte kosten over. Zodra wij dit geld hebben ontvangen, bent u weer verzekerd. Dit gebeurt niet met terugwerkende kracht. In de tussenliggende periode bent u dus niet verzekerd.

9. Kunnen wij de premie en voorwaarden wijzigen?

Wij kunnen de premie en/of voorwaarden wijzigen. Als wij dat doen, dan hoort u dat minimaal dertig dagen van tevoren.

Gaat u niet akkoord met de wijziging? Dan kunt u de verzekering stopzetten. Doe dit binnen 3 maanden nadat u de wijziging hebt ontvangen en uiterlijk 1 maand nadat de nieuwe verzekeringsovereenkomst is begonnen.

Wijzigt u zelf de verzekering? Dan behandelen wij de verandering alsof u een nieuwe verzekering afsluit.

10. Wanneer en hoe kunt u de verzekering stopzetten?

U kunt de verzekering stopzetten binnen 14 dagen nadat u deze hebt afgesloten. Zet u de verzekering stop terwijl deze al was ingegaan? Dan moet u premie betalen over de periode dat de verzekering al was ingegaan. Hebt u een verzekering die na 1 jaar wordt verlengd? Dan kunt u 3 maanden voor elk nieuw verzekeringsjaar de verzekering opzeggen. Ook kunt u de verzekering opzeggen tot 1 maand na de afhandeling van een schade. Als u dat doet dan stopt de verzekering 3 maanden na de opzegging. Opzeggen doet u met een aangetekende brief, een opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs of een deurwaardersexploot.

11. Wanneer kunnen wij de verzekering stopzetten?

Wij kunnen de verzekering stopzetten binnen 14 dagen nadat deze is afgesloten. De verzekering stopt 8 dagen na kennisgeving.

Ook kunnen wij de verzekering opzeggen tot 1 maand na de afhandeling van een schadegeval. Als wij dat doen dan stopt de verzekering 3 maanden na de opzegging. Opzeggen doen wij met een aangetekende brief, een opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs of een deurwaardersexploot.

Wij zetten de verzekering ook stop als u:

 • Ons hebt misleid doordat u niet eerlijk of volledig bent geweest toen u de verzekering afsloot;
 • Bij schade opzettelijk een onjuiste voorstelling van zaken hebt gegeven;
 • Veel of onduidelijke schades meldt. Wij bekijken dan eerst wat de oorzaken zijn en of deze in de toekomst kunnen voorkomen worden. Schatten wij in dat dit niet kan, of wilt u niet meewerken? Dan kunnen wij de verzekering beëindigen.
 • Hebt gefraudeerd of ons hebt opgelicht of bedrogen. U krijgt daarover een brief. De verzekering eindigt op de datum vermeld in de brief.
12. Rechtsregels – Rechtsmacht

Dit contract wordt beheerst door zijn Algemene en Bijzondere Voorwaarden, de bepalingen van de wet betreffende de verzekeringen en het Belgisch recht. Elke felicitatie of klacht aangaande de diensten van Allianz Assistance kan bezorgd worden:

 • per brief naar onze dienst kwaliteit;
 • per e-mail: quality.be@allianz.com

Indien u, na de behandeling van uw klacht door onze diensten, ontevreden blijft en onverminderd de mogelijkheid om een gerechtelijke procedu- re aan te spannen, kunt u een beroep doen op de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as , fax: +32-2-547 59 75.

13. Privacy en persoonlijke gegevens

Wij houden ons bij het verzamelen, verkrijgen en gebruiken van persoonlijke gegevens aan de toepasselijke privacy wet- en regelgeving.

U geeft ons uw gegevens, als u de verzekering aanvraagt en tijdens het uitvoeren van de verzekering. De gegevens gebruiken wij om de verzekering te accepteren, te beheren, schade te regelen, relatiebeheer en voor marketingactiviteiten (van de Allianz groep).

Wij gebruiken uw gegevens ook voor statistische analyses, om fraude te voorkomen en bestrijden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Door een verzekering bij ons af te sluiten geeft u ons uitdrukkelijk toe- stemming om, als dat nodig is voor een goede uitvoering van de diensten van deze verzekering, persoonlijke en medische gegevens op te vragen bij een verzekerde, familieleden, hulpverleners en/of bij de behandelend arts. En deze informatie te geven aan de personen die het nodig hebben voor het uitvoeren van deze verzekering.

U hebt recht tot toegang en correctie van uw persoonlijke gegevens.

14. Wat is nooit verzekerd?

Hier staat wat nooit verzekerd is. Bij de inhoud van de Waarborg staat wat er aanvullend voor die waarborg ook niet verzekerd is.

Wij bieden geen bijstand en vergoeden geen schade:

 • als de schade al bestond voor de ingangsdatum van deze verzekering;
 • na overmatig gebruik van geneesmiddelen, gebruik van drugs, verdovende of opwekkende middelen, dronkenschap of alcoholisme;
 • als u deelneemt aan sport en competitie waar u voor betaald wordt;
 • bij voorbereidingen in groepsverband voor, of het deelnemen aan wedstrijden;
 • bij staking, beslissing van de overheid, beperking van het vrije verkeer, radioactieve straling;
 • bij deelname aan strafbare feiten of doordat u wettelijke of veiligheidsvoorschriften hebt overtreden;
 • door oorlog, burgeroorlog, opstand, oproer (u bent wel verzekerd gedurende de eerste 14 dagen als u in het buitenland hierdoor verrast bent);
 • door vertragingen of het niet nakomen van overeengekomen diensten als deze vertragingen of de niet-uitvoering komt door: overmacht, een niet te verwachten voorval, staking, burgeroorlog, oorlog, oproer, volks- opstand, beslissing van de overheid, beperking van het vrije verkeer, radioactieve straling, explosie, sabotage, kaping of terrorisme;
 • door faillissement en financieel onvermogen;
 • door opzet, grove schuld of nalatigheid;
 • door terroristische aanslagen;
 • door natuurrampen;
 • als u niet voldoende voorzichtig bent geweest. U moet redelijke maat- regelen hebben genomen om de schade te voorkomen;
 • als de fiets gebruikt wordt voor het bezoldigd vervoer van personen of goederen;
 • als uw goederen in beslag worden genomen;
 • als u de kosten redelijkerwijs kon verwachten;
 • als u ons opzettelijk onjuiste informatie hebt gegeven bij het afsluiten van de verzekering of bij schade. Hieronder valt ook dat u niet meewerkt met de afhandeling van de schade of als u ons verkeerde informatie heeft gegeven over de waarde van uw fiets bij het afsluiten van de verzekering;
 • als u belangrijke informatie of wijzigingen niet hebt doorgegeven;
 • aan personen, ondernemingen, overheden en andere partijen aan wie dit niet is toegestaan, als gevolg van nationale of internationale afspraken (sanctielijsten);
 • die het gevolg is van één van onze uitsluitingen.
15. Fraudebeleid

Wat wij doen bij fraude hangt af van de wet, de Algemene en de Bijzondere Voorwaarden van de verzekering.

 • Wij betalen de premie niet terug.
 • De verzekering is nietig.
 • Wij betalen u niet voor de schade.
 • Wij kunnen eventuele uitbetaalde sommen terugeisen.
 • Dit kan ook betekenen dat wij een klacht tegen u indienen bij een onderzoeksrechter. Elke oplichting of poging tot oplichting van Allianz Assistance brengt niet alleen de opzegging van de verzekeringsovereen- komst met zich mee, maar kan tevens strafrechtelijk vervolgd worden op grond van artikel 496 van het Strafwetboek. In dat geval stelt Allianz Assistance zich burgerlijke partij en vragen wij een schadeloosstelling voor alle onderzoekdaden die gepleegd moesten worden.
 • Door de schade verwekkende gedraging, heeft onze maatschappij schade geleden die vergoed moet worden. Wij zijn namelijk geconfronteerd met kosten die zijn gemaakt voor inspectie/expertise en onderzoek. Deze gemaakte onderzoekskosten vorderen wij/verhalen wij integraal bij u terug op basis van 1382-83 BW.
  • daarenboven vorderen wij van de fraude plegende een administra- tieve kost van 150 € .
 • Bij bewezen fraude kunnen wij de gegevens van de fraudeur aan het ESV Datassur sturen. Deze instelling gebruikt de gegevens alleen om verze- keringsfraude te voorkomen en risico’s voor verzekeraars te beperken. Iedereen mag zijn gegevens zien of veranderen. U moet hiervoor een brief met een kopie van uw paspoort of identiteitskaart sturen naar: Datassur ESV de Meeûsplantsoen 29 1000 Brussel. Op de website www.datassur.be leest u hierover meer.
16. Sanctie screening

Partijen zullen geen dekking verlenen, en iedere Partij zal geen claim be- talen of op andere wijze hulp verlenen indien en voor zover betaling van een dergelijke claim, of het verlenen van hulp op andere wijze, een Partij kan blootstellen aan enige sanctie, verbod en/of beperking krachtens een resolutie van de Verenigde Naties en/of handels- en economische sancties, wetten of voorschriften uitgevaardigd door de Europese Unie en/of de Ver- enigde Staten van Amerika.

B. Toelichting op de waarborg

1. Welke fiets is verzekerd?

Verzekerd zijn fietsen, dit zijn tweewielers eigendom van een verzekerde persoon of verzekeringnemer vermeld in de bijzondere voorwaarden. Wij aanvaarden onderschrijvingen voor fietsen tot drie jaar oud.

Het framenummer van de fiets moet op de originele factuur zijn genoteerd. Bij het ontbreken van een framenummer moet u de fiets laten graveren bij de locale politiezone. Na het graveren ontvangt u een fietspas ( registratiekaart van de fiets) waar u zelf nog gegevens aan kan toevoegen. Indien de verzekerde een geldige claim wil indienen voor diefstal moet de fiets vastgemaakt zijn aan een niet-bewegend object met een door ons erkend fietsslot. De sleutelnummers moeten bij onderschrijving van de polis in de Bijzondere Voorwaarden worden opgenomen.

Let op:Bij verlies van een sleutel moet de verzekerde een duplicaat laten maken of een ander door ons erkend fietsslot aanschaffen. In beide gevallen moet dit aan ons worden meegedeeld zodat de Bijzondere Voorwaarden kunnen worden aangepast.

Wat betreft elektrische fietsen aanvaarden wij voor de schade- en diefstal- verzekering enkel elektrische fietsen met trapondersteuning tot 25 km/u. Meeverzekerd zijn de accessoires (extra onderdelen) die vastgeschroefd zijn aan de fiets. De accessoires moeten op het aankoopbewijs of de factuur van de fiets staan en de waarde moet zijn meegenomen in het verzekerde bedrag. De accessoires moeten wel bevestigd zijn op de manier zoals de fabrikant dit voorschrijft. Niet verzekerd zijn het (door ons erkend) fietsslot, losse fietstassen, mandjes, kinderzitjes en GPS- of navigatieapparatuur, etc.

2. Vanaf wanneer bent u verzekerd?

De ingangsdatum en einddatum van de verzekering staan in de Bijzondere voorwaarden. Een verzekeringsjaar start op de ingangsdatum en eindigt precies een jaar later.

Onverminderd de bepalingen van de betreffende waarborgen vangen de waarborgen pas aan de dag volgend op de ontvangst door ons van de correct ingevulde vooraf getekende polis, en ten vroegste na betaling van de verschuldigde en ondeelbare premie door de verzekeringnemer aan de verzekeringsbemiddelaar of aan ons.

Allianz Assistance behoudt zich het recht voor polissen te weigeren op basis van ons acceptatiebeleid.

3. Waar is de verzekering geldig?

De waarborgen van deze verzekering gelden wereldwijd, behalve:

 • Bijstand bij pech is alleen geldig in België, Luxemburg en Nederland, en tot 30 kilometer over de Belgische en Luxemburgse grens met Duitsland en Frankrijk. En vanaf één kilometer van uw woonadres.
4. Voorzichtig met uw materiaal omgaan

De verzekering is alleen geldig als u voldoende voorzichtig bent geweest. Hier geldt het principe van de goede huisvader, u moet uw best hebben gedaan om diefstal, verlies of beschadiging te voorkomen. Ons uitgangspunt is of u redelijkerwijs betere maatregelen had kunnen nemen om de schade te voorkomen. Als dat zo is, dan betalen wij de schade niet. Een voorbeeld van een situatie waarin wij de schade niet betalen is:

 • als u de fiets onbeheerd achterlaat en die niet op slot staat;
 • gebruik van een slot dat niet voldoet aan de eisen van een door ons erkend fietsslot;
 • de fiets niet vastmaken aan een vast voorwerp met dit slot;
 • als u de sleutels van de fiets onbeheerd achterlaat in kleding en tas (vb. in een vestiaire).
5. Welke regels gelden er bij schade?

Bij schade moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Hebt u een geldige reden dat dit niet lukt, dan geldt een uiterste termijn van 30 dagen.

Wij verwachten dat de verzekerde ons datgene stuurt waar wij om vragen.

Bij schade moet de verzekerde waarde aangetoond worden via de factuur van een fietshandelaar. Is de aankoopnota of het taxatierapport bij de start van de verzekering ouder dan 6 maanden? Dan gaan wij bij schade niet uit van de verzekerde waarde, maar van de waarde die de fiets had vlak voor de schade.

Bij diefstalschade dient de verzekerde de 2 sleutels (1 + reservesleutel) samen met de schadeclaim naar ons op te sturen.

Bij schade is het mogelijk dat wij bij frame- en lakschade kiezen voor gespecialiseerd herstel door Unlimited Colours. Na reparatie krijgt u van hen bij frameherstel levenslange garantie. Op lakherstel wordt zeven jaar garantie gegeven.

De schade aan de fiets mag gerepareerd worden na voorlegging van een bestek en nadat wij daarvoor toestemming geven.

De dekking eindigt automatisch bij totaal verlies, diefstal, verkoop van de fiets of verhuizing naar een land buiten België of Luxemburg.

Hoe berekenen wij de schadevergoeding?

Wij vergoeden schade aan uw fiets tot de verzekerde waarde min de afschrijving, min de restwaarde en min een eventuele vrijstelling. Totaal verlies is als het repareren van de fiets meer kost dan de verzekerde waarde min de afschrijving en min de restwaarde. Totaal verlies is ook diefstal of als de fiets op een andere manier totaal verloren gaat.

Wat is de afschrijving?

Dit is een vermindering van de verzekerde waarde omdat de fiets jaarlijks minder waard wordt.

In het 1e tot en met het 3e jaar van de verzekering geldt er geen afschrijving.
In jaar 4 vergoeden wij tot maximaal 75% van de verzekerde waarde.
In jaar 5 vergoeden wij tot maximaal 60% van de verzekerde waarde.
In jaar 6 vergoeden wij tot maximaal 45% van de verzekerde waarde.
In jaar 7 vergoeden wij tot maximaal 35% van de verzekerde waarde.
In jaar 8 vergoeden wij tot maximaal 25% van de verzekerde waarde.
Vanaf jaar 9 vergoeden wij tot maximaal 20% van de verzekerde waarde.

Let op: deze afschrijvingsregeling geldt ook voor accessoires.

Voorbeeld:

Aanschafwaarde fiets:1.000€
Moment van schade:4e jaar
Restwaarde van de beschadigde fiets (dit is de werkelijk waarde van de beschadigde fiets)100€

Berekening schadevergoeding:

Berekening op moment van schade volgens afschrijving:
€ 1000*75%
750 €
Restwaarde-100 €
Vastgestelde schade650 €
Vrijstelling*25 €
Schadevergoeding625 €

* Bij racefietsen, ATB’s en MTB’s geldt bij totaalverlies een vrijstelling van 20% van de door ons vastgestelde schade. Voor ATB’s, MTB’s en racefietsen worden schades van minder dan € 250,- niet in behandeling genomen.

Bij schade:

 • stuurt u ons de gespecificeerde bestek voor herstelling en de originele aankoopfactuur;
 • vergoeden wij de herstelkosten. Zijn de herstelkosten hoger dan de verzekerde waarde min de afschrijving en min de restwaarde na schade? Dit noemen wij totaal verlies. Dan vergoeden wij het bedrag dat overblijft na van de verzekerde waarde de afschrijving, de restwaarde na schade en een eventuele vrijstelling te hebben afgetrokken;
 • krijgt u een vergoeding van maximaal € 5 per dag voor een vervang- fiets en € 8,50 per dag voor een e-bike, voor maximaal 3 dagen, plus de dagen die eventueel nodig zijn om een schade-expert de schade te laten beoordelen. Deze kosten mag u bij ons aangeven door ze te laten toevoegen aan de herstelnota.

Bij diefstal:

 • de verzekerde moet persoonlijk en in persoon de aangifte van diefstal bij de politie doen.
 • bezorgt u ons een copie van het proces-verbaal van de politie. In dit proces- verbaal moet het merk, type en framenummer/graveernummer van de fiets zijn genoemd, alsook dat de fiets met het slot was vast- gemaakt aan een niet-bewegend vast voorwerp;
 • bezorgt u ons de originele factuur van de fiets met framenummer/fietspas met graveernummer.
 • bezorgt u ons de factuur van het slot waarmee de verzekerde fiets op slot stond;
 • stuurt u ons de twee fietsslotsleutels. Minimaal één sleutel moet sporen van gebruik hebben. De sleutelnummers moeten bij onderschrijving mee op de Bijzondere Voorwaarden zijn ingeschreven en dus bij ons bekend zijn;
 • zodra wij alle benodigde stukken hebben ontvangen, beoordelen wij of u recht hebt op schadevergoeding. Zo snel mogelijk na het melden van de diefstal, wordt het verzekerde bedrag min de afschrijving en vrijstelling overgemaakt naar uw bankrekening;
 • wordt de fiets na uitbetaling teruggevonden? Dan moet u dit aan ons doorgeven. De schadevergoeding mag u houden, maar wij zijn eigenaar van de gestolen fiets.

C. Inhoud van de waarborg(en)

1. Schade aan de fiets

Staat 'Schade aan de fiets' in de 'Bijzondere voorwaarden'? Dan bent u voor het volgende verzekerd:

Wat bedoelen wij met..?
 • ATB (all-terrain-bike) of MTB (mountainbike): Dit is een fiets met of zonder elektrische trapondersteuning, die gemaakt is om off road te rijden.
 • Elektrische fiets: Dit is een fiets met een trapondersteuning tot maximaal 25 kilometer per uur.
 • Racefiets (koersfiets): Dit is een fiets geoptimaliseerd op het gebied van gewicht en aerodynamica voor wielrennen op de weg.
Wat is verzekerd?
 • (Aanrijdings)schade aan de fiets.
 • Schade aan de fiets die u zelf per ongeluk veroorzaakt.
 • Schade terwijl de fiets geparkeerd stond (zoals vandalisme).
 • Schade aan de fiets (als de fiets teruggevonden is na diefstal).
Wat is de vrijstelling (eigen risico)?
 • 25€ per schade.
 • Bij totaal verlies is de vrijstelling voor ATB's, MTB's en racefietsen 20% van de door ons vastgestelde schade.
 • Is er wel schade maar geen totaal verlies? Dan is de vrijstelling 50€ voor ATB's, MTB's en Racefietsen.
Wat is niet verzekerd?
 • Slijtage, onvoldoende onderhoud en geleidelijk werkende weersinvloeden (roest).
 • Onderdelen die kapotgaan zonder dat er sprake is van een aanrijding.
 • Het fietsslot
 • Schade aan banden, jasbeschermer, kettingkast, snelbinders, kabels, bel, verlichting en schade door krassen en schrammen. Dit is wel verzekerd als er tegelijkertijd ook schade is aan de rest van de fiets.
 • Schade aan de batterij als deze bij het afsluiten van de verzekering niet nieuw was.
 • Schade aan de batterij, terwijl de batterij nog gewoon werkt.
 • Schade aan makkelijk afneembare onderdelen van de fiets, zoals batterijen en fietscomputers. Dit is wel verzekerd als er tegelijkertijd schade is aan de rest van de fiets en deze afneembare onderdelen standaard onderdeel zijn van de fiets.
BijzonderhedenVoor ATB's, MTB's en racefietsen worden schades van minder dan 250€ niet in behandeling genomen.
2. Diefstal van de fiets

Staat 'Diefstal van de fiets' in de 'Bijzondere voorwaarden'? Dan bent u voor het volgende verzekerd:

Wat bedoelen wij met..?
 • ATB (all-terrain-bike) of MTB (mountainbike): Dit is een fiets met of zonder elektrische trapondersteuning, die gemaakt is om off road te rijden.
 • Elektrische fiets: Dit is een fiets met een trapondersteuning tot maximaal 25 kilometer per uur.
 • Racefiets (koersfiets): Dit is een fiets geoptimaliseerd op het gebied van gewicht en aerodynamica voor wielrennen op de weg.
 • Door ons erkend slot: Sloten met keurmerken ART2(of hoger) en Sold Secure Gold/Silver, of ander door ons erkend keurmerk. De koop van het slot moet u kunnen aantonen met een aankoopbewijs of factuur. De aankoopdatum van het slot moet eerder zijn dan de datum waarop de verzekerde fiets is gestolen.
Wat is verzekerd?
 • Diefstal.
 • Schade aan de fiets ontstaan in de periode dat de fiets gestolen was.
Wat is de vrijstelling (eigen risico)?
 • Geen
 • Voor racefietsen, ATB's en MTB's geldt een vrijstelling van 20% van de door ons vastgestelde schade.
Wat is niet verzekerd?
 • Als de fiets niet op slot stond met een door ons erkend fietsslot of indien de originele sleutels niet aan ons getoond kunnen worden.
 • Als de fiets niet is voorzien van een door ons erkend fietsslot. Wel is verzekerd als de fiets gestolen wordt uit een goed afgesloten privé ruimte en er duidelijke sporen zijn van inbraak.
 • Het (door ons erkend) fietsslot.
 • Fietsen die niet met een door ons erkend slot zijn vastgemaakt aan een onbeweeglijk voorwerp, zoals een vastgemonteerd fietsenrek, boom of ander vast voorwerp.
 • Diefstal van makkelijk afneembare onderdelen van de fiets, zoals batterijen en fietscomputers. Dit is wel verzekerd als de hele fiets wordt gestolen en deze spullen standaard onderdeel zijn van de fiets of als accessoires zijn meeverzekerd en mee op de oorspronkelijke factuur zijn vermeld.
BijzonderhedenZodra wij al het benodigde hebben ontvangen, het schadeformulier en het proces-verbaal van de politie met daarin genoemd het framenummer, beoordelen wij of u recht hebt op schadevergoeding.
3. Bijstand bij pech met de fiets

Staat 'Bijstand bij pech met de fiets' in de 'Bijzondere voorwaarden'? Dan bent u voor het volgende verzekerd:

Wat bedoelen wij met..?Pech: Hiermee bedoelen wij een ongeval of een mechanisch gebrek waardoor u met de fiets niet verder kunt fietsen.
Wat is verzekerd?Bij pech in België, Luxemburg en Nederland, en tot 30 km over de Belgische en Luxemburgse grens met Duitsland en Frankrijk is verzekerd:
 • Kunt u met de fiets niet meer verder rijden? En kunnen wij het probleem niet verhelpen? Dan brengen we u, de fiets, de bagage en een passagier naar:
  • uw plaats van vertrek (woon- of verblijfplaats), of;
  • uw bestemming, of;
  • de hersteller van de fiets.
Wat is de vrijstelling (eigen risico)?Geen
Wat is niet verzekerd?
 • Bijstand die nodig is door een lege batterij omdat u de batterij niet voldoende hebt opgeladen.
 • Bijstand terwijl u binnen één kilometer van uw woonadres bent.
Bijzonderheden
 • Wij verlenen maximaal 4 keer per verzekeringsjaar bijstand.
 • Bijstand is alleen mogelijk op plaatsen die vrij toegankelijk zijn voor de hulpverleners.

Lees de bijlage B-Privacy19, dat een geheel met de verzekeringsvoorwaarden vormt

Versie: BI_AGA_NL_NL_1812

Doorlopende Fietsverzekering: Verzekeringsvoorwaarden

Je leest nu de verzekeringsvoorwaarden van de Doorlopende Fietsverzekering. Deze verzekeringsvoorwaarden bestaan uit algemene voorwaarden Doorlopende Fietsverzekering en de voorwaarden van de dekkingen. Met deze verzekering is schade aan jouw fiets verzekerd. Ook ben je verzekerd als je pech hebt met de fiets of als je juridische hulp nodig hebt door het gebruik van je fiets.

Hoe lees je de verzekeringsvoorwaarden?
De afspraken over de verzekering staan op het polisblad en in de verzekeringsvoorwaarden.

Staan er tegenstrijdigheden in de voorwaarden?
Dan gelden eerst de afspraken die op het polisblad staan. Daarna gelden de voorwaarden van de dekkingen en vervolgens de Algemene voorwaarden Doorlopende Fietsverzekering.

A. Algemene voorwaarden

1. Wie zijn wij en wat mag je van ons verwachten?

Wij zijn de Nederlandse vestiging van AWP P&C S.A. - Dutch Branch met een statutaire zetel in Parijs, Frankrijk. We handelen ook onder de naam Allianz Global Assistance.
Ons bezoekadres is: Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam
En ons postadres: Postbus 9444, 1006 AK Amsterdam

Kamer van Koophandel Amsterdam, nummer: 33094603. Wij zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12000535 en hebben een vergunning van De Nederlandsche Bank N.V.

Je mag verwachten dat wij:

 • uitgaan van wederzijds vertrouwen;
 • snel reageren op jouw vraag om hulp;
 • met je meedenken;
 • schades snel afhandelen.

Met schade bedoelen wij de te maken kosten en te betalen vergoedingen. Wij vergoeden schade, door:

 • een dienst te verlenen en/of;
 • het verzekerde object te vervangen of;
 • een financiële vergoeding te geven.

In onderdeel C, Inhoud van de dekking(en), staat hoe en welke schade wij vergoeden.

2. Hoe stellen we de schade vast en hoe vergoeden we die?
 • Je hoort zo snel mogelijk van ons of wij de schade vergoeden, en hoeveel de vergoeding bedraagt. De reactietermijnen vind je op onze website.
 • Vul het schadeformulier volledig en naar waarheid in. Zo kunnen wij de schade goed vaststellen.
 • Je moet in het bezit zijn van de originele rekeningen. Die kunnen wij namelijk bij je opvragen als bewijs.
 • Vergoeden wij schade aan een verzekerd object? Dan mogen wij van je vragen dat je het eigendom aan ons overdraagt.
3. Wanneer vragen wij betaalde schade terug?

Wij vragen een schadevergoeding terug in de volgende gevallen:

 • Als een ander aansprakelijk is voor jouw schade. Dan hebben wij het recht om de schadevergoeding die wij hebben betaald, terug te vragen aan die ander.
 • Als wij er achteraf achterkomen dat schade toch niet verzekerd is. Dan mogen wij de vergoeding terugvragen.
4. Meerdere verzekeringen

Heb je recht op een vergoeding op basis van een andere verzekering, wet of regeling?

 • Dan krijg je via onze verzekering geen vergoeding;
 • We vergoeden wel de schade die niet door de andere verzekering, wet of regeling wordt betaald;
 • Als wij toch op jouw verzoek schade vergoeden of kosten vooruitbetalen, draag je op dat moment je recht op vergoeding uit een andere verzekering, wet of regeling aan ons over.
5. Wie verzekeren wij?
 • Wij verzekeren alleen inwoners van Nederland. Dat houdt in dat je tijdens de looptijd van de verzekering(en):
  • ingeschreven staat in een Nederlands Bevolkingsregister;
  • daadwerkelijk in Nederland woont.
 • De verzekering geldt niet, als we je al eens hebben laten weten dat we je niet (meer) willen verzekeren. Heb je al premie betaald? Dan betalen wij die terug.
6. Premie betalen
 • Je betaalt de premie, kosten en assurantiebelasting altijd vooraf. Dat wil zeggen voordat de dekking ingaat.
 • Je betaalt de eerste premie binnen veertien dagen na ontvangst van het eerste polisblad. Met de eerste premie bedoelen wij de premie die jij moet betalen vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de eerste premievervaldag. Betaal je de eerste premie niet op tijd? Dan is er vanaf de ingangsdatum geen dekking. Wij kunnen besluiten de premie en bijkomende kosten alsnog te innen, ook al is de verzekerde periode voorbij. Wij zijn niet verplicht jou in dat geval een betalingsherinnering te sturen.
 • De vervolgpremie moet uiterlijk binnen dertig dagen nadat deze is verschuldigd, worden betaald. Met de vervolgpremie bedoelen wij de premie die jij na de eerste premie moet betalen op de premievervaldag. Betaal je de vervolgpremie niet op tijd? Dan is er geen dekking voor schade vanaf de vijftiende dag nadat wij je een betalingsherinnering hebben gestuurd. Als wij genoodzaakt zijn de vervolgpremie langs gerechtelijke weg of via een andere externe procedure te innen, dan komen alle bijkomende kosten voor jouw rekening.
 • Wil je verzekerd zijn? Maak dan zo snel mogelijk de premie, de administratiekosten en de eventuele kosten voor het incassobureau over. Zodra wij dit geld hebben ontvangen, ben je weer verzekerd. Dit gebeurt niet met terugwerkende kracht. In de tussenliggende periode ben je niet verzekerd.
7. Kunnen wij de premie en voorwaarden wijzigen?
 • Wij kunnen de premie en/of voorwaarden wijzigen. Als wij dat doen, hoor je dat minimaal dertig dagen van te voren.
 • Ga je niet akkoord met de wijziging? Dan kun je de verzekering stopzetten. Doe dit binnen dertig dagen nadat je de wijziging hebt ontvangen.
 • Wijzig je zelf de verzekering? Dan behandelen wij de verandering alsof je een nieuwe verzekering afsluit.
8. Wanneer en hoe kun je de verzekering stopzetten?

Na het eerste verzekeringsjaar kun je de verzekering opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Doe dit schriftelijk, per telefoon of e-mail. Heb je teveel premie betaald? Dan storten wij die terug. In het eerste verzekeringsjaar kun je de verzekering wel stoppen bij:

 • uitschrijving uit het bevolkingsregister, omdat je niet meer in Nederland woont;
 • overlijden van de verzekeringnemer.
9. Wanneer kunnen wij de verzekering stopzetten?

Wij zetten de verzekering stop als je:

 • ons hebt misleid doordat je niet eerlijk of volledig bent geweest toen je de verzekering afsloot;
 • bij schade expres een onjuiste voorstelling van zaken hebt gegeven;
 • veel of onduidelijke schades meldt. Wij bekijken dan eerst wat de oorzaken zijn en of die in de toekomst voorkomen kunnen worden. Schatten wij in dat dit niet kan? Of wil je niet meewerken? Dan kunnen wij de verzekering beëindigen met een opzegtermijn van twee maanden. Je krijgt daarover een brief;
 • hebt gefraudeerd of ons hebt opgelicht of bedrogen. Je krijgt daarover een brief. De verzekering eindigt op de datum die wij in de brief vermelden.
10. Wat doe je als je een klacht hebt?

Heb je een klacht? Neem dan contact met ons op. Kom je er met onze medewerker niet uit? Dan kun je de klacht indienen bij onze directie. Ben je daarna niet tevreden over onze oplossing? Leg de klacht dan voor aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). Het adres is: Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Het is ook mogelijk om te bellen: 070-333 8 999. Of kijk op www.kifid.nl. Je kunt de klacht ook voorleggen aan de rechter. Voor de afgesloten verzekeringen geldt het Nederlandse recht.

11. Hoe gaan wij met fraude om?

Een verzekering wordt op basis van vertrouwen afgesloten. Bij fraude zijn andere verzekerden en wij de dupe. Daarom doen wij er alles aan om fraude op te sporen en te onderzoeken. Bij het ontdekken van fraude nemen wij maatregelen zoals:

 • Een schade niet vergoeden.
 • Een uitgekeerde vergoeding terughalen.
 • Extra kosten die gemaakt zijn in rekening brengen.
 • De verzekering(en) bij ons opzeggen.
 • Aangifte doen bij de politie.
 • De fraude melden aan de Stichting Centraal Informatie Systeem (Stichting CIS). Hiermee waarschuwen wij andere verzekeraars voor fraudeurs.
 • Doorgeven van de persoonsgegevens aan het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars.
 • De persoonsgegevens opnemen in het interne Incidentenregister. Dit register is uitsluitend inzichtelijk voor de medewerkers van de afdeling Fraude.
 • De interne onderzoekskosten verhalen via Service Organisatie Directe Aansprakelijkheid (SODA). Hiervoor geldt een standaard schadevergoeding van € 532,-.
12. Privacy en persoonlijke gegevens

Wij houden ons bij het verzamelen, verkrijgen en gebruiken van persoonlijke gegevens aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en het Verbond van Verzekeraars. Voor meer informatie hierover kan u de bijlage in deze voorwaarden Privacy raadplegen.

13. Begripsomschrijvingen
 • Aanhanger: Aanhangwagen, fietsaanhanger, bagagekar, fietskar.
 • Accessoires: Alle extra onderdelen die aan of op de fiets vast zitten.
 • Alarmcentrale: Alarmcentrale van AWP Services NL B.V.
 • ATB (all-terrain-bike) of MTB (mountainbike): Een fiets die gemaakt is om off road te rijden.
 • Atoomkernreactie: Elke kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusies, kernsplijting of kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit.
 • Dagwaarde: De nieuwwaarde van de fiets verminderd met een bedrag in verband met waardevermindering door veroudering en slijtage.
 • Je/jij: De eigenaar van de fiets
 • Je/Verzekeringnemer: De persoon die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan.
 • Juridische ondersteuning: Het behartigen van de juridische belangen wanneer je een geschil hebt met één of meerdere andere partijen.
 • Molest: Hieronder verstaan we gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Deze zes vormen van molest en de definities ervan zijn onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars is gedeponeerd.
 • Ongeval: Een plotseling van buiten komend onheil dat schade en/of letsel veroorzaakt.
 • Pech: Elk mechanisch defect waardoor de fiets niet meer verder kan. Dit mechanisch defect heeft geen van buitenkomende oorzaak (zoals bijvoorbeeld een botsing).
 • Polisblad: Deze pagina hoort bij de verzekeringsvoorwaarden. Hierop staat hoe de fiets verzekerd is.
 • Restwaarde: de waarde op het moment van de schade.
 • Slijtage: Materiaalafname door het gebruik van de fiets.
 • Totaal verlies: De reparatiekosten zijn dan hoger dan de verzekerde waarde verminderd met de afschrijving en min de restwaarde na schade.
 • Woonplaats: De woonplaats van de verzekeringnemer. Zoals deze vermeld staat in de basisregistratie personen in Nederland.
 • We/Wij/Ons/Verzekeraar: AWP P&C S.A. - Dutch Branch (met statutiare zetel in Parijs, Frankrijk), ook bekend onder de naam Allianz Global Assistance. Adres: Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam.

B. Toelichting op de dekking

1. How can we help?

Pech? Bel direct met de alarmcentrale: strong(style='color:#b61827')+31 (0)20 851 22 94 (7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar).

Let op:
Kosten worden alleen vergoed als hiervoor toestemming is gegeven door de alarmcentrale.

 • De alarmcentrale zal naar alle redelijkheid de noodzakelijke hulp zo snel mogelijk verlenen. Dit gebeurt in goed overleg. Het is altijd mogelijk dat overheidsvoorschriften of andere omstandigheden dit onmogelijk maken.
 • Bij hulpverlening hoor je direct wat wij voor je kunnen doen. Je hoort zo snel mogelijk van ons of wij kosten vergoeden en hoeveel de vergoeding bedraagt.
 • De alarmcentrale kan vragen bepaalde kosten voor te schieten.
 • De alarmcentrale is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van anderen. Dit beperkt de aansprakelijkheid van deze anderen niet.
2. Welke fiets is verzekerd?

Verzekerd is de fiets die op het polisblad staat. Meeverzekerd zijn de accessoires (extra onderdelen) op de fiets. De accessoires moeten op de aankoopnota of het taxatierapport van de fiets staan en de waarde moet zijn meegenomen in het verzekerde bedrag.

3. Vanaf wanneer ben je verzekerd?

De ingangsdatum en einddatum van de verzekering staan op het polisblad.

4. Waar is de verzekering geldig?
 • De verzekering is geldig in de hele wereld.
 • Pechhulp is alleen geldig in Nederland en tot 30 kilometer over de grens met Duitsland en België.
 • Juridische hulp krijg je alleen in Europa.
5. Wat verwachten wij van je?

Zoals bij elke verzekering zijn er regels. Het is nodig dat jij je daaraan houdt. Wij verwachten dat je:

 • bij pech direct contact met ons opneemt en andere schade gevallen uiterlijk binnen 28 dagen na het voorval aan ons meldt;
 • op onze voorstellen reageert. Hiervoor geldt een uiterste termijn van 180 dagen;
 • ons de juiste en noodzakelijke informatie geeft en je jezelf op de hoogte stelt van alle relevante belangrijke informatie;
 • de aanwijzingen van de alarmcentrale opvolgt;
 • bij diefstal binnen 7 dagen aangifte doet bij de politie;
 • je aan de wet houdt;
 • goed zorgt voor je spullen;
 • al het mogelijke doet om de schade te beperken;
 • datgene naar ons stuurt waar wij om vragen;
 • dat je bij sleutelverlies vervangende sleutels laat maken en deze aan ons doorgeeft.

Let op:
Als jij je niet aan de regels houdt, kan het zijn dat je niet verzekerd bent. Ook kunnen wij de schade dan niet vergoeden en/of de verzekering stopzetten.

6. Wat is niet verzekerd?

A. Wij bieden geen hulp en vergoeden geen schade, als die is ontstaan door onderstaande activiteiten.

 • Deelname aan strafbare feiten. Of doordat je veiligheidsvoorschriften hebt overtreden;
 • Opzet, grove schuld of nalatigheid;
 • Deelnemen aan misdaden, ruzies en vechtpartijen;
 • Deelname aan of voorbereidingen op wedstrijden;
 • Verhuur en ander zakelijk gebruik van de fiets (koeriersdiensten etc.);
 • Overmatig gebruik van alcohol of verdovende middelen;
 • Gevaarlijke handelingen (waagstuk) en deelnemen aan expedities;
 • Molestofatoomkernreacties;
 • Spullen die in beslag worden genomen of verbeurd worden verklaard.

B. Ook niet verzekerd:

 • als je niet voldoende voorzichtig bent geweest. Je moet redelijke maatregelen hebben genomen om de schade te voorkomen. Voor een uitgebreid overzicht kun je artikel 7 'Voorzichtig met je spullen omgaan' lezen;
 • als je ons opzettelijk onjuiste informatie hebt gegeven bij het afsluiten van de verzekering of bij schade. Hieronder valt ook dat je niet meewerkt met de afhandeling van de schade;
 • als je belangrijke informatie of wijzigingen niet hebt doorgegeven;
 • als je de schade op basis van een regeling, wet of een andere verzekering al krijgt vergoed. Of vergoed zou krijgen, als je niet bij ons verzekerd was geweest;
 • als je de kosten redelijkerwijs kon verwachten.

C. Heb je recht op een vergoeding op basis van een andere verzekering, wet of regeling?

 • Dan krijg je via onze verzekering geen vergoeding;
 • We vergoeden wel de schade die niet door de andere verzekering, wet of regeling wordt betaald;
 • Als wij toch op jouw verzoek schade vergoeden of kosten vooruitbetalen, draag je op dat moment je recht op vergoeding uit een andere verzekering, wet of regeling aan ons over;
 • Heb je bij ons meerdere verzekeringen afgesloten voor hetzelfde risico? Dan keren we nooit meer uit dan twee keer het verzekerde bedrag.

Wij kunnen geen verzekering bieden of betaling doen aan personen, ondernemingen, overheden en andere partijen aan wie dit niet is toegestaan, als gevolg van de nationale of internationale afspraken (sanctielijsten).

7. Voorzichtig met je spullen omgaan

De verzekering is alleen geldig als je voldoende voorzichtig bent geweest. Je moet je best hebben gedaan om diefstal, verlies, vermissing of beschadiging te voorkomen. Ons uitgangspunt is of je redelijkerwijs betere maatregelen had kunnen nemen om de schade te voorkomen. Als dat het geval is, dan betalen wij de schade niet. Voorbeelden van situaties waarin wij de schade niet betalen zijn:

 • als je fiets onbeheerd en niet op slot staat;
 • als je sleutels onbeheerd achterlaat in kleding, tas en garderobe.
8. Welke regels gelden er bij schade?
 • Bij schade moet je zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Heb je een geldige reden dat dit niet lukt, dan geldt een uiterste termijn van 180 dagen.
 • Bij schade moet de aanschafwaarde aangetoond worden via een aankoopnota of taxatierapport van een rijwielspecialist. Is de aankoopnota of taxatierapport bij de start van de verzekering ouder dan 6 maanden? Dan gaan wij bij schade niet uit van de verzekerde waarde maar van de dagwaarde.
 • De schade aan de fiets mag gerepareerd worden nadat wij daarvoor toestemming geven.
 • De dekking eindigt automatisch bij totaal verlies, diefstal, verkoop van de fiets of verhuizing naar het buitenland. De verzekering stopt als je geen andere fiets wilt verzekeren of wij de andere fiets niet kunnen verzekeren. De teveel betaalde premie krijg je terug.

Hoe berekenen wij de schadevergoeding?

Wij vergoeden schade aan je fiets tot de verzekerde waarde verminderd met de afschrijving, de restwaarde en een eventueel eigen risico. Totaal verlies is als het repareren van de fiets meer kost dan de verzekerde waarde min de afschrijving en min de restwaarde. Totaal verlies is ook diefstal of als de fiets op een andere manier totaal verloren gaat.

Wat is de afschrijving?

Dit is een vermindering van de verzekerde waarde omdat de fiets jaarlijks minder waard wordt.

 • In het 1e tot en met het 3e jaar van de verzekering geldt er geen afschrijving.
 • In jaar 4 vergoeden wij tot maximaal 75% van de verzekerde waarde.
 • In jaar 5 vergoeden wij tot maximaal 60% van de verzekerde waarde.
 • In jaar 6 vergoeden wij tot maximaal 45% van de verzekerde waarde.
 • In jaar 7 vergoeden wij tot maximaal 35% van de verzekerde waarde.
 • In jaar 8 vergoeden wij tot maximaal 25% van de verzekerde waarde.
 • Vanaf jaar 9 vergoeden wij tot maximaal 20% van de verzekerde waarde.

Let op:
Deze afschrijvingsregeling geldt ook voor accessoires.

Bij schade:

 • stuur je ons de gespecificeerde reparatienota en aankoopnota;
 • vergoeden wij de reparatiekosten. Bij totaal verlies vergoeden wij het bedrag dat overblijft van de verzekerde waarde verminderd met de afschrijving, de restwaarde en een eventueel eigen risico;
 • krijg je een vergoeding van maximaal 5 € per dag voor een leenfiets en € 8,50 per dag voor een e-bike, voor maximaal 3 dagen, plus de dagen die eventueel nodig zijn om een schade-expert de schade te laten beoordelen. Deze kosten mag je bij ons declareren door ze te laten toevoegen aan de reparatienota.

Voorbeeld schade totaal verlies:

Aanschafwaarde fiets:1.000€
Moment van schade:4e jaar
Restwaarde (dit is de werkelijk waarde van de beschadigde fiets)100€

Berekening schadevergoeding:

Berekening op moment van schade volgens afschrijving:
€ 1000*75%
750 €
Restwaarde-100 €
Vastgestelde schade650 €
Eigen risico*25 €
Schadevergoeding625 €

* Bij racefietsen, ATB's en MTB's geldt bij totaalverlies een eigen risico van 20% van de door ons vastgestelde schade.

Bij diefstal:

 • stuur je ons een kopie van het originele politierapport; stuur je ons de aankoopnota;
 • stuur je ons de twee originele fietssleutels. Minimaal 1 sleutel moet sporen van gebruik hebben. De sleutelnummers moeten al bij ons bekend zijn en staan op je polisblad;
 • zodra wij alle benodigde stukken hebben ontvangen, beoordelen wij of je recht hebt op een schadevergoeding. Het verzekerde bedrag verminderd met de afschrijving en eigen risico wordt zo snel mogelijk overgemaakt naar je bankrekening;
 • wordt de fiets na uitbetaling teruggevonden? Neem dan contact met ons op. De schadevergoeding mag je houden, maar wij zijn eigenaar van de gestolen fiets.

C. Inhoud van de dekking(en)

De verzekerde schade wordt vergoed tot maximaal het verzekerde bedrag.

1. Schade aan de fiets

Staat dit op je polisblad? Dan ben je hiervoor verzekerd.

Verzekerd
 • Schade aan de fiets ten gevolge van een ongeval, diefstal of vandalisme.
 • Schade aan de fiets die je zelf per ongeluk veroorzaakt.
 • Reparatiekosten van schade.
Eigen risico
 • 25 € per schade;
 • Bij totaal verlies geldt er voor racefietsen, ATB's en MTB's een eigen risico van 20% van de door ons vastgestelde schade.
Niet verzekerd
 • Slijtage, onvoldoende onderhoud, geleidelijk werkende weersinvloeden en eigen gebrek.
 • Onderdelen die kapot gaan zonder dat er sprake is van een van buiten komend onheil.
 • Schade aan banden, jasbeschermer, kettingkast, snelbinders, kabels, bel, verlichting en schade door krassen en schrammen. Dit is wel verzekerd als er tegelijkertijd ook schade is aan de rest van de fiets.
 • Schade aan de accu die je op basis van de leeftijd van de accu kan verwachten.
 • Schade aan makkelijk afneembare onderdelen van de fiets, zoals fietscomputers en navigatieapparatuur. Dit is wel verzekerd als er tegelijkertijd schade is aan de rest van de fiets en deze afneembare onderdelen standaard onderdeel zijn van de fiets of als accessoires zijn meeverzekerd.
2. Diefstal van de fiets

Staat dit op je polisblad? Dan ben je hiervoor verzekerd.

Verzekerd
 • Diefstal van (een deel van) de fiets.
 • Schade ontstaan in de periode dat de fiets gestolen is.
 • Schade ontstaan bij een poging tot diefstal.
Eigen risico
 • Geen.
 • Voor racefietsen, ATB's en MTB's geldt een eigen risico van 20% van de door ons vastgestelde schade.
Niet verzekerd
 • Als de fiets niet op slot stond of de originele sleutels niet aan ons getoond kunnen worden. Minimaal 1 sleutel moet sporen van gebruik hebben.
 • Als de fiets niet is voorzien van een ART (categorie 2 of hoger) goedgekeurd slot.
 • ATB's en racefietsen die niet met een ART-goedgekeurd kabelslot zijn vastgemaakt aan een onbeweeglijk voorwerp, zoals een vastgemonteerd fietsenrek, boom of ander vast voorwerp.
 • Diefstal van makkelijk afneembare onderdelen van de fiets, zoals accu's, fietscomputers en navigatieapparatuur. Dit is wel verzekerd als de hele fiets wordt gestolen en deze spullen standaard onderdeel zijn van de fiets of als accessoires zijn meeverzekerd.
Bijzonderheden
 • Een goed slot is herkenbaar aan het ART-keurmerk. Bekijk voor het kopen van het juiste slot de complete lijst op www.stichtingart.nl. Om je fiets te verzekeren is Categorie 2 van toepassing: voor als je fiets wat langer onbeheerd blijft. De meeste sloten worden standaard geleverd met 2 identieke sleutels. Het bijbehorende sleutelnummer staat in de meeste gevallen ingegraveerd op de sleutel. Ook komt het voor dat het sleutelnummer op een aangeringd label staat vermeld. Dit nummer heb je nodig indien je een sleutel moet bijbestellen. Als je een sleutel moet bijbestellen kun je dit het beste doen via jouw vakhandelaar. Hij vraagt dan een sleutel aan bij de leverancier van het slot. Een reservesleutel is te herkennen aan het oorspronkelijke sleutelnummer waaraan een letter 'c' (copy) of een 'd' (duplicate) is toegevoegd.
 • Fietsen zonder vastgemonteerd slot, zoals ATB's en racefietsen, moeten het frame met een ART-goedgekeurd kabelslot vastmaken aan een nagelvast of met de grond verankerd voorwerp.
3. Hulp bij pech met de fiets

Staat dit op je polisblad? Dan ben je hiervoor verzekerd.

Verzekerd
 • Bij pech in Nederland en tot 30 km over de grens met België of Duitsland is verzekerd:
  • (Nood)reparatie van de fiets, zodat je door kunt gaan met je fietstocht.
 • Kan de fiets niet ter plaatse gerepareerd worden? Dan brengen we jou, de fiets en een passagier terug naar de plek van jouw keuze (tot maximaal 30 kilometer verder).
Niet verzekerd
 • Hulpverlening die nodig is door een lege accu omdat je de accu niet voldoende hebt opgeladen.
 • Hulpverlening als je op je woonadres bent.
Bijzonderheden
 • Wij verlenen maximaal 4 keer per verzekeringsjaar hulp.
4. Juridische hulp bij een ongeval met de fiets

Staat dit op je polisblad? Dan ben je hiervoor verzekerd.

Veroorzaakt een ander schade aan jou of je fiets? Dan helpen wij je om de schade door de veroorzaker te laten betalen (dit noemen we verhalen van schade).

Verzekerd
 • Verzekerd is juridische ondersteuning door DAS bij het verhalen van schade aan de verzekerde fiets of schade (waaronder letsel) van degene die (met jouw toestemming) de fiets bestuurt of hiermee wordt vervoerd. Maar alleen als deze schade is ontstaan terwijl met de verzekerde fiets wordt deelgenomen aan het verkeer. En een ander voor die schade aansprakelijk is doordat hij iets verkeerds deed (onrechtmatig handelen);
 • Op www.allianz-assistance.nl/rechtsbijstand staat hoe en onder welke voorwaarden DAS je juridische hulp verleent. Bijvoorbeeld; Verwacht DAS dat de kosten voor de rechtshulpverlening hoger zijn dan de schade die je hebt? Dan mag zij de hulpverlening stoppen en de schade vergoeden.
Eigen risico
 • Je moet aan DAS een eigen risico van 250 € betalen als je wilt dat DAS een rechtshulpverlener die niet bij DAS werkt (externe) inschakelt om namens jou een gerechtelijke of administratieve procedure te voeren. Dat hoeft niet als het volgens de wet en regelgeving verplicht is om voor die procedure een advocaat in te schakelen (verplichte procesvertegenwoordiging). Als er voor een procedure geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt, mag je kiezen of jij je in die procedure laat bijstaan door:
  • een juridisch specialist in dienst van DAS;
  • of een door jou zelf gekozen externe rechtshulpverlener, bijvoorbeeld een advocaat of een andere rechtens bevoegde deskundige.
 • Pas nadat DAS het eigen risico van 250 € heeft ontvangen, zal DAS de opdracht aan de door jou aangewezen externe rechtshulpverlener geven.
Niet verzekerd
 • Geschillen (verschillen van mening) over deze verzekering of een geschil met DAS zijn niet verzekerd. Krijg je later alsnog gelijk in een onherroepelijk vonnis? Dan vergoedt DAS de redelijk en noodzakelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand alsnog. Dit doet zij tot maximaal het verzekerde bedrag.
 • Zaken die bij het afsluiten van de verzekering al bestonden of waarvan je toen al kon verwachten dat deze zouden ontstaan.
 • Geschillen door het overnemen van verplichtingen van een ander.
 • Geschillen over fiscale voorschriften, zoals douanevoorschriften.
 • Voor een uitgebreider overzicht kun je artikel B6 'Wat is niet verzekerd?' lezen.
VerzekeringsgebiedJe krijgt juridische hulp in heel Europa. Maar het recht van dat Europese land moet wel van toepassing zijn op het geschil. Ook moet de rechter van dat Europese land over het conflict mogen oordelen.
Maximum vergoeding per schadegeval
 • Onbeperkte vergoeding voor de kosten van de deskundigen in loondienst bij DAS. Ook als zij jou bijstaan in een gerechtelijke of administratieve procedure.
 • Maximaal 25.000 € per conflict voor het inschakelen van deskundigen (waaronder rechtshulpverleners, zoals een advocaat), proceskosten en kosten van getuigen die je van de rechter moet betalen, noodzakelijke reisen verblijfkosten voor een buitenlandse rechtszaak en de kosten voor het uitvoeren van de rechterlijke uitspraak.
 • Is er sprake van gerechtelijke of administratieve procedures waarvoor geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt en waarvoor op jouw verzoek een door jou aangewezen externe rechtshulpverlener is ingeschakeld? Dan betaalt DAS de noodzakelijke en redelijke behandelkosten (honorarium inclusief kantooren overige kosten van deze externe rechtshulpverlener in die procedure) tot maximaal 5.000 € (excl. btw). Dit als onderdeel van het kostenmaximum van 25.000 €.
Bijzonderheden
 • Je krijgt de juridische hulp van een juridisch specialist. Dit is een deskundige medewerker die in dienst is van DAS. Deze medewerker overlegt met je over de manier waarop jouw conflict wordt behandeld. Ook informeert hij jou of dat wat je wenst ook haalbaar is.
 • Als DAS dit nodig vindt, kan zij een deskundige inschakelen die niet bij DAS in dienst is, bijvoorbeeld een rechtshulpverlener of een schade-expert. Deze externe deskundige kan dan (een deel van) de juridische hulp verlenen. Alleen DAS mag deze deskundige namens jou inschakelen. Dit mag je dus niet zelf doen.
 • Als de partij waarmee je een conflict hebt, ook rechtsbijstand krijgt van DAS, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Maar alleen DAS mag deze namens jou inschakelen. Dit mag je dus niet zelf doen.
 • Een door jou gekozen externe rechtshulpverlener moet wel gevestigd zijn in het land waarin de zaak dient.
 • DAS behandelt alleen geschillen die gaan over een belang van meer dan 250 €.
 • DAS is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het werk van externe deskundigen.
Bij schade
 • Je krijgt rechtsbijstand in natura. Dat betekent dat je hulp krijgt in de vorm van rechtsbijstand door de deskundigen van DAS. Heb je juridische ondersteuning nodig? Neem dan zo snel mogelijk contact op met DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. Telefoonnummer: (020) 651 75 17. Adres: De Entree 222, 1101 EE Amsterdam.
 • Als je een klacht hebt over juridische bijstand, kun je deze indienen bij DAS (Postbus 2300, 1100 DM Amsterdam).
 • Als je het met DAS niet eens blijft over de aanpak of haalbaarheid van de zaak, kan je gebruik maken van de geschillenregeling. Hiervoer lees je meer op www.allianz-assistance.nl/rechtsbijstand.
 • Voor een uitgebreider overzicht kun je artikelB5 'Wat verwachten wij van je?' lezen.